slide
Tokachi Hills
Taishirou’s Forest
Tokachi Swan Festival Sairinka (Tokachi Hakuchou Matsuri Sairinka)
Shibare Festival
Ashoro Furusato Flower Festival (Ashoro Furusato Hana Matsuri)
All Tokachi Shimizu Pottery and Porcelain Fair (Zen-tokachi Shimizu Yakimono Ichi)
Doshin Tokachi River Fireworks Displays (Doshin Tokachigawa Hanabi Taikai)
Iwanai Senkyou
Carp streamers along the Rekifune River (Rekifune-gawa Seiryu Koinobori)
Toyokoro Summer Festival (Toyokoro Natsu Matsuri)
Shintoku New Harvested Buckwheat Noodle Festival (Shintoku Shin-soba Matsuri)
Shihoro Harvest Festival (Shihoro Shuukakusai)
Ikeda Autumn Wine Festival (Ikeda-cho Aki-no Wine Matsuri)
Hiroo Crab Festival (Hiroo Kegani Matsuri)
Ikeda Wine Castle (Ikeda Wine-jyou)
Iwanai Senkyou
 • Eat

  eat

 • Nature & Sights

  nat

 • Experience

  exp

 • Event

  evt

 • Hot Spring & Hotel

  hot

 • Garden

  gar

 • Shopping

  shp

 • Route

  def

 • Travel

  def