slide
Taishirou’s Forest
Honbetsu Stream Azalea Festival (Honbetsu Sankei Tsutsuji Matsuri)
Kachimai Fireworks Displays (Kachimai Hanabi Taikai)
Shihoro Seven thousands peoples Festival
Ikeda Autumn Wine Festival (Ikeda-cho Aki-no Wine Matsuri)
Urahoro Forest Park (Urahoro Shinrin Kouen)
Obihiro Zoo (Obihiro Doubutsu-en)
Lake Shikaribetsu (Shikaribetsu-ko)
Shichiku Garden
Tokachi Hills
Lake Shikaribetsu Kotan (Shikaribetsu-ko Kotan)
Carp streamers along the Rekifune River (Rekifune-gawa Seiryu Koinobori)
All Tokachi Shimizu Pottery and Porcelain Fair (Zen-tokachi Shimizu Yakimono Ichi)
Kachimai Fireworks Displays (Kachimai Hanabi Taikai)
Shintoku New Harvested Buckwheat Noodle Festival (Shintoku Shin-soba Matsuri)
Obihiro Chrysanthemum Festival
 • Eat

  eat

 • Nature & Sights

  nat

 • Experience

  exp

 • Event

  evt

 • Hot Spring & Hotel

  hot

 • Garden

  gar

 • Shopping

  shp

 • Route

  def

 • Travel

  def