slide
Shichiku Garden
Tokachi Hills
Moor Hot Spring Firefly Viewing (Moor Onsen Yume-botaru Kansyoukai)
White Snake Princess Festival (Hakujya Hime Matsuri)
Shintoku New Harvested Buckwheat Noodle Festival (Shintoku Shin-soba Matsuri)
Lake Onneto
Rawan butterbur Ornamental and Picking field (Rawan-buki Kansyou-hojyou)
Ikeda Wine Castle (Ikeda Wine-jyou)
Shichiku Garden
Tokachi Hills
Rokka-no-mori
Shibare Festival
Shihoro Harvest Festival (Shihoro Shuukakusai)
Rawan butterbur Ornamental and Picking field (Rawan-buki Kansyou-hojyou)
Obihiro Racetrack (Obihiro Keiba-jyou)
Yachiyo Farm (Yachiyo Bokujyou)
 • Eat

  eat

 • Nature & Sights

  nat

 • Experience

  exp

 • Event

  evt

 • Hot Spring & Hotel

  hot

 • Garden

  gar

 • Shopping

  shp

 • Route

  def

 • Travel

  def