slide
Tokachi Swan Festival Sairinka (Tokachi Hakuchou Matsuri Sairinka)
White Snake Princess Festival (Hakujya Hime Matsuri)
Kachimai Fireworks Displays (Kachimai Hanabi Taikai)
Urahoro Harvest Festival (Urahoro Furusato-no-minori Matsuri)
Hokkaido Tokachi Ecology Park
Yachiyo Farm (Yachiyo Bokujyou)
Tokachi Speed Way
Lake Shikaribetsu (Shikaribetsu-ko)
Lake Shikaribetsu Kotan (Shikaribetsu-ko Kotan)
Carp streamers along the Rekifune River (Rekifune-gawa Seiryu Koinobori)
All Tokachi Shimizu Pottery and Porcelain Fair (Zen-tokachi Shimizu Yakimono Ichi)
Nakasatsunai Flower Festa (Nakasatsunai Hana Festa)
Shihoro Harvest Festival (Shihoro Shuukakusai)
Lake Onneto
Ikeda Wine Castle (Ikeda Wine-jyou)
Green Park
 • Eat

  eat

 • Nature & Sights

  nat

 • Experience

  exp

 • Event

  evt

 • Hot Spring & Hotel

  hot

 • Garden

  gar

 • Shopping

  shp

 • Route

  def

 • Travel

  def