slide
Tokachi Hills
Rokka-no-mori
Tokachi Millennium Forest (Tokachi Senen-no-mori)
Obihiro Ice Festival (Obihiro Koori Matsuri)
Ashoro Furusato Flower Festival (Ashoro Furusato Hana Matsuri)
Doshin Tokachi River Fireworks Displays (Doshin Tokachigawa Hanabi Taikai)
Urahoro Harvest Festival (Urahoro Furusato-no-minori Matsuri)
Urahoro Forest Park (Urahoro Shinrin Kouen)
Tokachi Hills
Obihiro Ice Festival (Obihiro Koori Matsuri)
All Tokachi Shimizu Pottery and Porcelain Fair (Zen-tokachi Shimizu Yakimono Ichi)
Shihoro Seven thousands peoples Festival
Ikeda Autumn Wine Festival (Ikeda-cho Aki-no Wine Matsuri)
Ikeda Wine Castle (Ikeda Wine-jyou)
Urahoro Forest Park (Urahoro Shinrin Kouen)
Taushubetsu River Bridge (Tausyubetsu-gawa Kyouryou)
 • Eat

  eat

 • Nature & Sights

  nat

 • Experience

  exp

 • Event

  evt

 • Hot Spring & Hotel

  hot

 • Garden

  gar

 • Shopping

  shp

 • Route

  def

 • Travel

  def